Description

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński mający kancelarię nr III w Będzinie, przy ul. Małachowskiego 8/1b na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 20.08.2019 roku o godz. 10.00 w miejscu położenia ruchomości, tj. w Wojkowicach przy ul. Morcinka 38 odbędzie się druga licytacja, której przedmiotem są następujące ruchomości:

 

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość brutto

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

suma oszacowania

łącznacena wywołania

 

 

 

 

 

1

 

Linia technologiczna do mieszania Ubocznych Produktów Spalania (ok. 3-letnia), wykonanie linii własne.

1

125.700,00 zł

62.850,00 zł

 

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w wyżej oznaczonym miejscu i czasie. Wycena biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że pełnomocnictwo udzielone jest adwokatowi lub radcy prawnemu (art.8672 kpc).


Information

Wojkowice

Kontakt

Bercanan Sp. z o.o. w Będzinie
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
Linia technologiczna UPSLinia technologiczna UPSLinia technologiczna UPSLinia technologiczna UPSLinia technologiczna UPS

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl