Description

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński mający kancelarię w Będzinie przy ul. Małachowskiego 8/1b na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2019 roku o godz. 9.30 w miejscu położenia ruchomości,
tj. w Wojkowicach przy ul. Morcinka 38 odbędzie się licytacja, której przedmiotem są następujące ruchomości:

 

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość brutto

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

suma oszacowania

łącznacena wywołania

 

 

 

 

 

1

 

Linia technologiczna do mieszania Ubocznych Produktów Spalania (ok. 3-letnia), wykonanie linii własne.

1

125.700,00 zł

94.275,00 zł

 

 

 

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji, w wyżej oznaczonym miejscu i czasie. Cena wywołania
w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja
w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmie złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmie zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmie, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskane w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu
(art.8672 kpc).

 


Information

Wojkowice

Kontakt

Komornik Sądowy Przemysław Nowiński
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
nopic

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl