Description

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński mający kancelarię w Będzinie przy ul. Małachowskiego 8/1b na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.03.2019 roku o godz. 9.00 w kancelarii komornika.


 

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

 


 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość brutto

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

suma oszacowania

łącznacena wywołania

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

rower MTB marki GT i-drive7 1.0

1

5 000,00 zł

2 500,00 zł

 

 

 

 

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji, w wyżej oznaczonym miejscu i czasie. Cena wywołania
w drugim terminie licytacji publicznej wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmie złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmie zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji
co do zapłaty ceny, traci rękojmie, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskane w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867
1kpc).

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu
(art.867
2 kpc).

 

 

 

 


Information

Będzin

Kontakt

Komornik Sądowy Przemysław Nowiński
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
Rower MTBRower MTB

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl