Description

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.10.2019 r. o godz. 13.10 w sali nr 109 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

DRUGA L I C Y T A C J A

udziału w nieruchomości, tj.:

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, złożonej z działki ewidencyjnej nr 68, położonej w Czeladzi, w rejonie ul. Grodzieckiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1B/00031631/1

stanowiącego własność dłużnika:

Michalak Jan

Dodatkowy opis:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ulicy Grodzieckiej w Czeladzi, powiat będziński, województwo śląskie. Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 68, k. mapy 5, obręb 0001 Czeladź, jedn. rejestrowa 240102_1.0001.G3072, Czeladź. Powierzchnia gruntu nieruchomości wg. ewidencji gruntów i księgi wieczystej wynosi 1139 m2. Rodzaj użytku: RIVb - grunty orne. Nieruchomość znajduje się za budynkami mieszkalnymi oznaczonymi nr 107a i 107b przy ww. ulicy. Działka nieruchomości stanowi grunt orny
o kształcie zbliżonym do bardzo wydłużonego prostokąta, porośnięty chwastami i nielicznymi dzikimi krzewami i drzewami. Nad północną częścią gruntu wycenianej nieruchomości przebiega napowietrzna sieć wysokiego napięcia. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, a dojście do niej lub dojazd możliwy jest przez obce nieruchomości. Podstawowe sieci infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy Grodzieckiej. Częścią składową gruntu jest wyłącznie składnik roślinny niskiej wartości. Na gruncie nieruchomości znajdują się ponadto ruiny budynków gospodarczych, w tym budynku uwidocznionego na mapie nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się nieruchomości zabudowane domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, domami przemysłowymi, a także znajdują się grunty niezabudowane, nieużytki.

Wartość prawa współwłasności w części ułamkowej 1/2 nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 10.800,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania udziału tj. 7.200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 1.080,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjny możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 


Information

Czeladź

Kontakt

komornik
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
Udział 1/2 w nieruchomości grunt. niezab. CzeladźUdział 1/2 w nieruchomości grunt. niezab. CzeladźUdział 1/2 w nieruchomości grunt. niezab. CzeladźUdział 1/2 w nieruchomości grunt. niezab. CzeladźUdział 1/2 w nieruchomości grunt. niezab. CzeladźUdział 1/2 w nieruchomości grunt. niezab. CzeladźUdział 1/2 w nieruchomości grunt. niezab. CzeladźUdział 1/2 w nieruchomości grunt. niezab. CzeladźUdział 1/2 w nieruchomości grunt. niezab. Czeladź

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl