Description

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.09.2019 r. o godz. 09:00 w sali nr 109 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

2 udziałów w nieruchomości, tj.:

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej grunty orne, składającej się z działki ewidencyjnej nr 45/26, położonej w Strzyżowicach, gminie Psary, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00050107/8.

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej grunty orne, składającej się z działki ewidencyjnej nr 45/26, położonej w Strzyżowicach, gminie Psary, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00050107/8.

stanowiących własność dłużników:

Sojka Jarosław, Maladyn-Sojka Małgorzata

opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Szopena w Strzyżowicach, gminie Psary, powiecie będzińskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00050107/8. Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 45/26, k. mapy 1, obręb 240106_2.0010, nr jednostki rejestrowej G869. Powierzchnia gruntu nieruchomości wynosi 37.241 m2. Działkę nieruchomości stanowi grunt o bardzo nieregularnym kształcie, różnorodnym ukształtowaniu i nachyleniu terenu. Nieruchomość stanowi w przeważającej części nieużytek lub łąkę, częściowo porośniętą krzewami, samosiejkami, drzewami, a w części stanowi rolny grunt orny. Nieruchomość jest w całości nieogrodzona, nieutwardzona i nieuzbrojona. Najbliższe sieci infrastruktury technicznej znajdują się w rejonie sąsiednich nieruchomości zabudowanych nowymi domami mieszkalnymi. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej za pomocą częściowo niewytyczonych w terenie działek nr 79 i nr 41 - dróg lokalnych będących własnością podmiotu publicznego. Wszystko wskazuje na to, że te działki drogowe nie posiadają statusu drogi publicznej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 397.000,00 zł. Udział wynosi 198.500,00 zł,

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, udziału tj. 148.875,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 19.850,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51105012431000002358440648, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjny możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały
w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja 2 udziałów po 1/2 w nieruchomości zostanie przeprowadzona w kolejności wskazanej w obwieszczeniu.

K O M O R N I K

Przemysław Nowiński

 


Information

Psary

Kontakt

komornik
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
nopic

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl