Description

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2019 r. o godz. 09:00 w sali nr 109 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego, opisanego jako:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Będzinie przy ul. Bursztynowej 1/13, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00032026/4.

przysługujące dłużnikowi:

Sojka Jarosław

ul. Bursztynowa 1/13

42-500 Będzin,

Dodatkowy opis:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 13 położonego w Będzinie przy ul. Bursztynowej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KA1B/00032026/4. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 62,99 m2. Przedmiotowy lokal złożony jest z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal usytuowany jest na II piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, trzyklatkowym, dwupiętrowym z użytkowym poddaszem oraz pomieszczeniami piwnicznymi i garażami na kondygnacji parteru. Budynek ten wzniesiono w latach 70-tych XX wieku w technologii uprzemysłowionej. Budynek zawierający wyceniany lokal mieszkalny usytuowany jest przy ul. Bursztynowej, na dużym osiedlu mieszkaniowym zwanym ,,Osiedle Zamkowe" w Będzinie i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obiekt ten należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wspólnota" w Będzinie.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 227.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 170.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 22.700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjny możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

K O M O R N I K 

                                       Przemysław Nowiński

 


Information

Będzin

Kontakt

komornik
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
nopic

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl