Description

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 09.15 w sali nr 106 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

 

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

 

 

nieruchomości opisanej jako:

 

 

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 78G/3, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze: KA1B/00024626/1.

 

stanowiącej własność dłużnika:

 

 

Szczęsny Piotr

 

ul. Modrzejowska 78G/3

 

42-500 Będzin

 

Dodatkowy opis:

 

Lokal mieszkalny nr 3, stanowiący odrębny przedmiot własności, położony w Będzinie, przy ul. Modrzejowskiej 78G, na wysokim parterze, w wielorodzinnym, czteropiętrowym budynku mieszkalnym, położonym w zwartej zabudowie, w ścisłym centrum. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00024626/1,
z którym związany jest udział (8/129) w nieruchomości opisanej w KW nr KA1B/00011910. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 71,60 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,10 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, jadalni i oranżerii. Do nieruchomości wspólnej należy prawo własności elementów wspólnych budynku mieszkalnego nr 78G i innych budowli położonych na gruncie nieruchomości wspólnej (utwardzenia podwórza, przyłącza itp.) oraz według zapisów księgi wieczystej należy prawo użytkowania wieczystego do dnia 25.08.2093 r. gruntu działki nr 53/14 o powierzchni wynoszącej 858 m2. Zabudowę nieruchomości wspólnej stanowi budynek o powierzchni użytkowej 1403,30 m2 oraz kubaturze 5029 m2, zawierający 8 wyodrębnionych lokali. Budynek położony przy ul. Modrzejowskiej 78G posiada dostęp do drogi publicznej od strony ulicy 11 Listopada, od której możliwe jest wejście do klatki schodowej budynku, jak też od strony ul. Modrzejowskiej (od strony tylnej budynku).

 

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234.700,00 zł.

 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 176.025,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 23.470,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjny możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

       

 


Information

Będzin

Kontakt

komornik
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
Lokal mieszkalny w Będzinie, ul. Modrzejowska 78G/3Lokal mieszkalny w Będzinie, ul. Modrzejowska 78G/3Lokal mieszkalny w Będzinie, ul. Modrzejowska 78G/3Lokal mieszkalny w Będzinie, ul. Modrzejowska 78G/3Lokal mieszkalny w Będzinie, ul. Modrzejowska 78G/3Lokal mieszkalny w Będzinie, ul. Modrzejowska 78G/3Lokal mieszkalny w Będzinie, ul. Modrzejowska 78G/3Lokal mieszkalny w Będzinie, ul. Modrzejowska 78G/3Lokal mieszkalny w Będzinie, ul. Modrzejowska 78G/3

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl