Description

 

                    O B W I E S Z C Z E N I E


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 09.00 w sali nr 109 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:


 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

udziału w nieruchomości, tj.:

 

 

 

Udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Będzinie, przy ul. Drzewnej 10, dla której urządzono księgę wieczystą o nr KA1B/00017653/7


stanowiącego własność dłużnika:

 

 

 

Stęplewski Artur

 

os. Dziekana 1C/40

 

41-250 Czeladź

 

Dodatkowy opis:

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy ul. Drzewnej nr 10 w Będzinie, dzielnicy Łagisza, powiat będziński, województwo śląskie. Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 1251, karta mapy 3, obręb 0003 Łagisza, jednostka ewidencyjna 240101_1 Będzin, nr jednostki rejestrowej G.848. Powierzchnia gruntu nieruchomości według ewidencji gruntów wynosi 423 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą oznaczoną w KW nr KA1B/00017653/7. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalno-usługowy jednorodzinny, niepodpiwniczony, piętrowy, murowany. Na parterze budynku częściowo znajdują się pomieszczenia mieszkalne i sklep z zapleczem. Piętro budynku w całości jest przeznaczone na cele mieszkalne. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 161,99 m2. Pozostałe zagospodarowanie nieruchomości stanowią ogrodzenia, częściowe utwardzenia nawierzchni, przyłącza infrastruktury technicznej oraz ogród przydomowy. Aktualnie przedmiotowa nieruchomość jest opuszczona, zaniedbana, częściowo zdewastowana. Nieruchomość od strony południowej na odcinku około 30 m przylega do ulicy Drzewnej i posiada do niej bezpośredni dostęp. Ulica ta utwardzona jest asfaltobetonem. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowane domami mieszkalnymi jednorodzinnymi i mieszkalno-usługowymi.

 

Wartość prawa współwłasności w częsci ułamkowej 1/2 nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 70.000,00 zł.


Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania udziału tj. 52.500,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 7.000,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjny możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 


Information

Będzin

Kontakt

komornik
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Drzewna 10Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Drzewna 10Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Drzewna 10Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Drzewna 10Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Drzewna 10Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Drzewna 10Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Drzewna 10Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Drzewna 10Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin ul. Drzewna 10

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl