Description

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 10136§1 kpc w związku z art.867-879 kpc, w trybie egzekucji uproszczonej z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 10.00 w kancelarii tutejszego komornika, tj. w Będzinie, przy ul. Małachowskiego 8/1b odbędzie się:

 

 

 

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

 

 

nieruchomości oznaczonych jako:

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Będzinie - Łagisza, złożona z sześciu działek, opisanych
w księgach wieczystych o nr.: KA1B/00034885/7, KA1B/00047930/2, KA1B/00050831/2 i KA1B/00036626/8

 

stanowiącej własność dłużnika:

 

 

ALDA Sp. z o.o. w Brudzowicach

 

ul. Szkolna 43

 

42-470 Brudzowice

 

 

 

Dodatkowy opis:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana opisana w KW nr KA1B/00034885/7, złożona z trzech działek: 1377/2, 1378/2, 1379/2 k. mapy 4, obręb 240101_1.003 Łagisza, jedn. ewidencyjna Miasto Będzin, nr jednostki rejestrowej G2491, G2574, G2804, G2840. Łączna powierzchnia gruntu nieruchomości wg. ewidencji gruntów wynosi 4934 m2, w tym powierzchnia działki nr 1377/2 - 2103 m2., działki nr 1378/2 - 1725 m2., działki nr 1379/2 - 1106 m2.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana opisana w KW nr KA1B/00036626/8, składająca się z działki ewidencyjnej nr 1381/1 k. mapy 4, obręb 240101_1.003 Łagisza, jedn. ewidencyjna Miasto Będzin, nr jednostki rejestrowej G2491, G2574, G2804, G2840. Łączna powierzchnia gruntu nieruchomości wg. ewidencji gruntów wynosi 110 m2.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, opisana w KW nr KA1B/00047930/2, składająca się z działki ewidencyjnej nr 1376/1 k. mapy 4, obręb 240101_1.003 Łagisza, jedn. ewidencyjna Miasto Będzin, nr jednostki rejestrowej G2491, G2574, G2804, G2840. Łączna powierzchnia gruntu nieruchomości wg. ewidencji gruntów wynosi 2240 m2.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, opisana w KW nr KA1B/00050831/2, składająca się z działki ewidencyjnej nr 1380/4 k. mapy 4, obręb 240101_1.003 Łagisza, jedn. ewidencyjna Miasto Będzin, nr jednostki rejestrowej G2491, G2574, G2804, G2840. Łączna powierzchnia gruntu nieruchomości wg. ewidencji gruntów wynosi 659 m2.

 

Nieruchomości położone są na rogu ulicy Odrodzenia i ulicy Pustkowie w Będzinie, w dzielnicy Łagisza, powiat będziński, województwo śląskie,
w odległości około 1,0 km od centrum dzielnicy i w odległości kilku kilometrów od centrum miasta. Nieruchomości są niezabudowane, nie posiadają ogrodzeń, utwardzeń nawierzchni, ani nie są uzbrojone. Stanowią nieużytek i łąkę, porośniętą chwastami i dzikimi krzewami. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości znajdują się nieliczne nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi. Najbliższe otoczenie przedmiotowych nieruchomości stanowią łąki, nieużytki oraz pastwiska. Ukształtowanie powierzchni gruntu nieruchomości jest w miarę płaskie i poziome. Wszystkie dostępne sieci uzbrojenia tj. sieć wodna, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna przebiegają wzdłuż ulic Odrodzenia
i Pustkowie, tuż przy granicy nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do ulicy Odrodzenia, tj. do drogi publicznej, bądź dostęp do tej ulicy za pośrednictwem niepublicznej drogi lokalnej, a z drugiej strony do ul. Pustkowie (częściowo wyasfaltowana).

 

 

Powyższe nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę: 2 155 000,00 zł.

 

 

 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę: 1 616 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 215.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęta nieruchomość może być sprzedana w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjny możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 

 

 

K O M O R N I K

Przemysław Nowiński

 


Information

Będzin

Kontakt

komornik
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin - ŁagiszaNieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin - ŁagiszaNieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin - ŁagiszaNieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin - ŁagiszaNieruchomość gruntowa niezabudowana, Będzin - Łagisza

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl