Description

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lutego 2019 r. o godz. 13.30 w sali nr 203 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

 

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

ograniczonego prawa rzeczowego, opisanego jako:

 

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Będzinie przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00046519/8.

 

przysługujące dłużnikowi:

 

 

Barwiński Dariusz

 

Dodatkowy opis:

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 62 położonego w Będzinie przy ul. Królowej Jadwigi 1,
dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KA1B/00046519/8. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 80,30 m2. Przedmiotowy lokal złożony jest z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Lokal usytuowany jest na II piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, wieloklatkowym, trzypiętrowym z pomieszczeniami piwnicznymi i garażami na kondygnacji parteru. Budynek ten wzniesiono w latach 80-tych XX wieku w technologii uprzemysłowionej. Budynek zawierający wyceniany lokal mieszkalny usytuowany jest przy ul. Królowej Jadwigi, na dużym osiedlu mieszkaniowym zwanym ,,Osiedle Zamkowe" w Będzinie i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obiekt ten należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wspólnota" w Będzinie.

 

Powyższe prawo oszacowane jest na kwotę 245.500,00 zł.

 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 184.125,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 24.550,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjny możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 


Information

Będzin

Kontakt

komornik
E-mail: bedzin.nowinski@komornik.pl
Lokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, BędzinLokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, BędzinLokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, BędzinLokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, BędzinLokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, BędzinLokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, BędzinLokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, BędzinLokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, BędzinLokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, BędzinLokal mieszkalny, przy ul. Królowej Jadwigi 1/62, Będzin

Lokalizacja kancelarii

Strona niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Copyright © 2011 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński
Polityka prywatności - komornik-bedzin.pl | projekt i wykonanie www.idat.pl